Eignir

2023 2022
Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir
Fasteignir 291.836.475 248.877.196
Vélar og bifreiðar 68.424.074 79.764.523
Golfvöllur 399.953.315 390.869.560
Fastafjármunir samtals 760.213.864 719.511.279
Veltufjármunir
Birgðir 8.919.683 9.793.337
Viðskiptakröfur 4.904.414 3.736.835
Handbært fé 9.873.258 16.173.609
Veltufjármunir samtals 23.697.355 29.703.781
Eignir alls 783.911.219 749.215.060

Skuldir og eigið fé

2023 2022
Eigið fé
Framlag Hafnarfjarðarbæjar 366.695.254 345.695.254
Óráðstafað eigið fé í ársbyrjun 306.948.577 289.453.426
Hagnaður skv. rekstrarreikningi 8.855.734 17.495.151
Eigið fé samtals 682.499.565 652.643.831
Langtímaskuldir
Veðskuldir 71.966.030 74.757.192
Næsta árs afborgun -7.215.500 -6.650.250
Langtímaskuldir samtals 64.750.530 68.106.942
Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir 13.506.298 11.781.994
Ógreitt vegna starfsfólks 13.003.168 6.588.333
Ógreiddur virðisaukaskattur 2.936.157 3.443.710
Næsta árs afborgun langtímalána 7.215.500 6.650.250
Skammtímaskuldir samtals 36.661.123 28.464.287
Skuldir og eigið fé alls 783.911.218 749.215.060